Roes Emu Farm AB

Intigritetspolicy

Så här hanterar vi dina personuppgifter
Roes Emu Farm AB bryr sig om din personliga integritet. För att kunna utföra våra tjänster behöver vi behandla era personuppgifter. Vi värnar om din integritet och
samlar inte in fler uppgifter än vad som behövs. Vi säljer heller inte vidare uppgifterna till tredje part. Denna intigritetspolicy förklarar hur vi samlar in och
använder dina personuppgifter. Den beskriver även dina rättigheter och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

Genom att beställa eller använda Roes Emu Farm AB tjänster accepterar du vår dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner
också att Roes Emu Farm AB använder elektroniska kommunikationskanaler för att kommunicera och skicka information till dig. Det är viktigt att du läser och förstår
vår dataskyddspolicy. Har du några frågor om vår dataskyddspolicy kan du alltid kontakta oss på info@ipage.se

Vilken information samlar vi in?

Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv och ditt företag på ett antal olika sätt, såsom när du beställer tjänster eller när du kontaktar
oss på vår hemsida, per e-post, brev eller telefon eller när du överlämnar material som vi behöver för att utföra vårt uppdrag.

Denna information kan vara:

• Person- och kontaktinformation – Företagsnamn, organisationsnummer, adressinformation, namn, e-postadress, mobiltelefonnummer.
• Betalningsinformation – Fakturaadress, leveransinformation, referensperson eller annan faktureringsinformation.
• Finansiell information – Den information som krävs för utförande av uppdraget

Vad gör vi med informationen?

Tillhandahålla, utföra och förbättra våra produkter/tjänster. All data används för att utföra Roes Emu Farm AB tjänster för våra kunder. Roes Emu Farm AB behandlar personuppgifter för följande syften baserat på följande lagliga grunder. De personuppgifter vi har lagrat används för att uppfylla lagkrav eller det avtal vi ingått med våra kunder.

Av lagar, god sed och yrkesetiska regelverk följer också krav på organisatoriska säkerhetsåtgärder. Några exempel på sådana åtgärder är:
• Tystnadsplikt för alla som arbetar inom eller för Roes Emu Farm AB rörande information som vi har fått under eller med anledning av den verksamhet vi
bedriver.
•  Skriftliga avtal rörande dataskydd med berörda leverantörer och konsulter.
• Interna rutiner, utbildning samt policys avseende omsorgsfull hantering av personuppgifter samt för uppgiftsminimering, relevans, aktualitet, gallring och
incidenthantering.

Vi kommer aldrig sälja dina personuppgifter vidare till tredje part. Vi kan komma att dela dina personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer för att kunna utföra våra åtaganden gentemot dig. Vi följer legala, tekniska och organisatoriska krav för att din information skall hanteras säkert.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att behandla din data inom EU/EES. Data kan dock i vissa situationer komma att överföras till, och behandlas i, land utanför EU/EES. Till
exempel av ett bolag inom Roes Emu Farm AB eller av annan leverantör eller underleverantör. Vi kommer alltid att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att din information ska hanteras i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar data så länge som det är nödvändigt för att utföra våra avtalade åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider.

Dina rättigheter som kund

Rätt att få tillgång till din data
Du kan begära en kopia av de personuppgifter du skulle vilja se samt verifiera den information vi har om dig.

Rätt till rättelse
Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.

Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”)
Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att data inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för.

Ändring av Intigritetspolicyn

Vi kan komma att uppdatera denna intigritetspolicy. Vi kommer i de fall det sker en uppdatering, meddela ändringen på www.furuliden.se.

Om du har frågor kring dataskyddspolicyn så kontakta oss gärna på info@furuliden.se

Personuppgiftsansvarig är Roes Emu Farm AB med organisationsnummer: 556532-5882, Adress: FURULIDEN 1, 282 67 Vittsjö